หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ยินดีต้อนรับทุกท่านลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว)
ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 2. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
 4. พระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560
 5. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560
 6. ระเบียบว่าด้วยการส่งหมายเรียกและคำฟ้องตั้งต้นคดีแก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2561
 7. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๗ พ.ศ. ๒๕๖๑
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550
 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
มุมวิชาการ
ประกาศ
การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
 1. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
 2. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนเมษายน๒๕๖๑
 3. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
 4. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 5. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 6. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
 7. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน ธันวาคม 2561
 8. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
 9. การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 10. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 11. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
 12. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
 13. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
 14. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน มกราคม 2562
 15. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนตุลาคม 2561
 16. ประกาศ การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด